Norlands ApS

Priser:

Der tages forbehold for ændringer i valuta, told, fragt og offentlige afgifter af enhver art samt prisfor­højelser fra vores leverandør som indtræffer efter fremsendelse af tilbud/ordrebekræftelse. Ved afgivelse af tilbud tages der forbehold for mellemsalg. Alle priser er ex. moms.


Betaling:

Betaler køber ikke rettidigt i henhold til den på faktura angivne forfaldsdato, er sælger berettiget til at opkræve morarenter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag indtil betaling er sket. Sælger udsender max. 2 påmindelser. Disse berettiger til opkrævning af rykkergebyr. Ved fortsat udeblivelse af betaling, overdrages sagen til sælgers samarbejdspartner med henblik på at inddrive gælden.

Er der ikke sket betaling eller indgået skriftlig betalingsordning, under forudsætning af accept fra sælger, efter i alt 3 henvendelser, sendes sagen videre til inkasso og omkostninger forbundet hermed er for købers regning. Samtidig hermed er sælger berettiget til, uden yderligere varsel, at lade dennes inkasso-samarbejdspartner foretage indberetning af køber til RKIs register over dårligere betalere.

Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod sælger fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav.

Køber kan ikke tilbageholde betaling p.g.a. reklamation eller modkrav vedrørende det leverede. Ved manglende betaling bortfalder sælgers garantiforpligtelser.


Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelse, er sælger berettiget til at ændre købers fremtidige betalingsbetingelse til netto kontant.


Levering:
Køber er indforstået med, at sælger skal underrettes SKRIFTLIGT senest 3 dage efter fakturadato, såfremt købet/faktura ikke er efter ønske.

Køber er forpligtet til at foretage modtagekontrol.

Risiko for varen overgår til køber når varen er overgivet til transport med fremmed fragtfører, og køber må selv drage omsorg for tegning af eventuelle nødvendige forsikringer. Hvor ingen anden aftale er indgået, kan sælger frit vælge transportmiddel og trans­portvej.

Sælger hæfter ikke for forsinkelse eller manglende levering som skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra sælgers leverandør, transportfører, krig, brandskade, maskin­brud, svigtende tilførsel fra underleverandør, andre om­stændigheder som er udenfor leverandørens herredømme samt anden force majeure. Sælger påtager sig intet ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

Mangler:

Det påhviler køber straks, når varerne er leveret, at gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri.

Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering på købers plads for at kunne tages til følge. Det er købers ansvar at fremsætte bevis for at reklamation er sket rettidig til sælger. Hvis der i leverancen indgår varer af samme slags, er køber kun berettiget til at hæve købet, eller gøre andre beføjelser gældende for så vidt angår sådanne dele af leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfuld.

Såfremt der konstateres mangler, for hvilke sælger hæfter, og som ikke kan anses for uvæsentlige, er køber berettiget til at hæve købet for den pågældende levering, medmindre sælger foretager omlevering uden ugrundet ophold. Hæves købet, er køber forpligtet til at stille de leverede varer til sælgers rådighed i samme stand, som de var ved leveringen.


Garanti:

Sælger yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer, og en i købsafta­len eller på anden måde tilsagt garanti for en vare. Garanti på varer leveret af sælger, er alene at betragte som en videregivelse af den garanti, som af producenten og leverandøren ydes overfor sælger.

Køber kan således ikke over for sælger rejse noget garantikrav som sælger ikke i samme udstrækning er i stand til at gennemføre overfor og få fyldestgjort hos sælgers leverandør og producent. Garantier er kun gældende såfremt brugs-, monterings- og betjeningsvejledninger er fulgt, samt når betaling er sket.


Returnering:

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde og med angivelse af fakturanr. og dato.

Varerne skal leveres retur i mangelfri stand. Modtages varerne ikke retur i samme stand som ved leveringen, debiteres køber for de udgifter, der er forbundet med udbedringen.

Godkendte returvarer krediteres med et fradrag på 10 % af salgspri­sen ved franko levering til sælgers adresse. Er godkendte returvarer ikke modtaget retur SENEST 14 dage efter at leveringen har fundet sted, bortfalder returretten. Skaffevarer som specielt er hjemtaget på købers foranledning tages ikke retur.


Ansvar for leverancers skadeforvoldelse (produktansvar):

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre, som han/hun har ansvaret for.

Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens leverancen er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.

Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han/hun har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatnings­ansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverance.
 

NORLANDS ApS DK 8920 Randers NV